Z 98% na 60% – mniejsza bonifikata przy przekształceniu użytkowania wieczystego

500zł za wynajem 50-metrowego mieszkania?
fot. warszawa.wikia.com

W połowie października przed wyborami samorządowymi, rada miasta przyjęła uchwałę ustającą 98-procentową bonifikatę jako standardową, a 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Te stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), ale poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu. W czwartek projekt uchwały ws. obniżenia bonifikaty wniósł na sesję rady miasta wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. W głosowaniu uchwałę poparło 38 radnych, 19 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W uchwale zapisano, że bonifikata wynosi 60 proc., gdy opłata jednorazowa za przekształcenie zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Jeśli opłata, zostanie wniesiona w drugim roku, to bonifikata wyniesie 50 proc., w trzecim – 40 proc., w czwartym – 30 proc., w piątym – 20 proc., a jeśli w szóstym roku, to bonifikata wyniesie 10 proc.

Teraz wszyscy będą mogli skorzystać z takiej samej 60-proc. bonifikaty. Zgodnie z uchwałą nr L/1217/2017 z 8 czerwca 2017 roku nadal obowiązuje tryb przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność z bonifikatą na poziomie 95 proc.

Warszawa dostosowuje stawki bonifikat do poziomu określonego w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów z 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1716). Zgodnie z jej zapisami uchwalonymi przez rząd właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych stojących na gruntach Skarbu Państwa mogą liczyć na 60 proc. bonifikatę, jeśli wniosą jednorazową opłatę w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Później bonifikata co roku maleje. Takie same zasady będą obowiązywały przy przekształcaniu gruntów miejskich.

Dzisiaj jest tak, że mieszkańcy bloków np. przy tej samej ulicy mają różne stawki za przekształcenie (np. ul. Wybrańska 19, własność Skarb Państwa – bonifikata 60 proc., ul. Wybrańska 12, własność miejska – bonifikata większa). Różna jest wysokość bonifikaty w budynkach, które posadowione są na nieruchomościach stanowiących współwłasność Miasta i Skarbu Państwa, jak np. przy Kruczej 5/11.

Teraz ujednolicamy zasady, wszyscy mieszkańcy będą mogli skorzystać z takich samych bonifikat przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Nie możemy różnicować stawek i wprowadzać tak dużych dysproporcji. Zresztą podobne zasady obowiązują już w wielu innych miastach, np. w Łodzi, Krakowie, Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie czy Rzeszowie. A kilka innych np. Wrocław niebawem je wprowadzi.

Osoby fizyczne (będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych) oraz spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły skorzystać z następujących bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

  • 60 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
  • 50 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
  • 40 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
  • 30 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
  • 20 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
  • 10 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.
Bonifikaty będą udzielane osobom fizycznym i spółdzielniom wywiązującym się z opłat wobec miasta z tytułu: podatku od nieruchomości, rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste, rocznej opłaty przekształceniowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ile zaoszczędzą mieszkańcy? Właściciel 59-metrowego mieszkania na Mokotowie, obecnie wnoszący opłatę 1,6 tys. zł co roku przez kolejnych kilkadziesiąt lat, będzie mógł po wniesieniu jednorazowej opłaty przekształceniowej w wys. 12,8 tys. zł – zaoszczędzić 19,2 tys. zł.  (nie będzie musiał płacić 1,6 tys. zł opłaty za przekształcenie w latach 2019-2038). Właściciel 47-metrowego mieszkania na Targówku zaoszczędzi ponad 11 tys. zł, a właściciel 53-metrowego mieszkania na Ursynowie – 12 tys. zł.

Uchwała wejdzie w życie w ciągu dwóch tygodni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przypominamy. Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostaje przekształcone w prawo własności tych gruntów. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi opłatę na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu. Jej wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat. W przypadku nieruchomości należących do jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie uchwały rady, właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty.

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze