Dziecięce Zawody w Tańcu Sportowym 2019

Dziecięce Zawody w Tańcu Sportowym 2019 to turniej tańca przeznaczony dla tancerzy początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Obowiązują podziały na poziomy zaawansowania i według roku urodzenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów

Sala Sportowa przy SP 313, ul. Cybisa 1
Sobota 23 marca 2019, godzina 9.00
Wstęp wolny

Kategorie taneczne:
Disco Dance solo, duety
Hip Hop solo, duety
Disco Freestyle solo
Performing Art Improvisation solo

Szczegóły i regulamin: https://www.handtohand.pl/index,event,id,216,dzieciece-zawody-w%C2%A0tancu-sportowym-2019

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

Grzybu

Komentarze