Nowe stawki za odpady od stycznia 2022 r.

Rada m.st. Warszawy przyjęła nową propozycję systemu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakłada ona, że stawki mają być naliczane od gospodarstwa domowego.

18 listopada 2021 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr LVI/1749/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 16 grudnia 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały w części wprowadzającej zróżnicowanie wysokości stawek opłaty w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Z powodu ww. rozstrzygnięcia 17 grudnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła zmianę metody ustalania opłaty. W zabudowie wielolokalowej będzie obowiązywała stała wysokość opłaty – 85 zł od gospodarstwa domowego. Pozostałe stawki pozostają bez zmian.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą miesięcznie 107 zł. Dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów, przewidziana jest ulga w wysokości 9 zł, dzięki której opłata spadnie do 98 zł.

Stawkę opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy ustalono w wysokości 181,90 zł za rok od każdego domku letniskowego na nieruchomości. W przypadku innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłata wyniesie 181,90 zł za rok.

Stawki opłat dla pozostających w miejskim systemie gospodarki odpadami nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne, ustalono od pojemności opróżnianych pojemników zgodnie z poniższym zestawieniem:

 1. 120 litrów – w wysokości 18,44 zł;
 2. 240 litrów – w wysokości 36,88 zł;
 3. 660 litrów – w wysokości 101,42 zł;
 4. 770 litrów – w wysokości 118,32 zł;
 5. 1100 litrów – w wysokości 169,03 zł;
 6. 2500 litrów – w wysokości 384,16 zł;
 7. 3500 litrów – w wysokości 537,83 zł;
 8. 4000 litrów – w wysokości 614,66 zł;
 9. 5000 litrów – w wysokości 768,33 zł;
 10. 7000 litrów – w wysokości 1075,66 zł;
 11. 10000 litrów – w wysokości 1536,66 zł;
 12. 12000 litrów – w wysokości 1844,00 zł;
 13. 14000 litrów – w wysokości 2151,33 zł;
 14. 16000 litrów – w wysokości 2458,66 zł;
 15. 20000 litrów – w wysokości 3073,33 zł;
 16. 36000 litrów – w wysokości 5532,00 zł.

Powyższe stawki zostały ustalone dla osób, które – zgodnie z wymogiem prawnym – będą segregować odpady. Dla tych, którzy będą to robić w sposób nieprawidłowy lub unikać segregacji, opłata będzie wynosić dwukrotność stawki ustalonej dla osób segregujących.

Stawki wyliczone według nowych zasad będą obowiązywać od stycznia 2022 roku.

Deklarację należy złożyć najpóźniej do 10 lutego 2022 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców urzędu dzielnicy, w formie elektronicznej za pomocą platformy (ePUAP) albo przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy. Pierwsza opłata, zgodna z nowo obowiązującymi stawkami, powinna zostać uiszczona do 28 stycznia 2022 roku.

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze