Warszawa daje 95% zniżki na uwłaszczenia gruntów

Warszawiakom żyje się dobrze - jest raport
fot. Wikipedia Commons

Od 4 lipca mieszkańcy Warszawy mogą przekształcić użytkowanie wieczyste terenu na którym mieszkają we własność, a to wszystko na bardzo korzystnych warunkach na miejskich gruntach. Ze składaniem wniosków trzeba się jednak spieszyć.

„Wyraża się zgodę na udzielenie 95-proc. bonifikaty osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami” – tak brzmi pierwszy i najważniejszy paragraf uchwały Rady m.st. Warszawy nr L/1217/2017. Akt ten niedawno umieszczono w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i zaczął obowiązywać 4 lipca.

95-proc. bonifikata została ustalona z tytułu przekształcenia użytkowania i oznacza że każda osoba fizyczna i spółdzielnia chcąca uwłaszczyć się na gruntach, na których znajdują się jej nieruchomości mieszkalne (czy garaże), będzie musiała zapłacić kwotę równą pięciu dotychczasowym opłatom za użytkowanie. Pod uwagę nie będzie również brane kryterium dochodowe. Ta niezwykle korzystna regulacja może natomiast znacząco obniżyć wpływ gotówki do budżetu miasta z tytułu użytkowania wieczystego.

– Podjęcie tej uchwały uznaję za odważną decyzję. Jest ona bardzo korzystna dla mieszkańców Warszawy – przyznaje Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych ze Związku Miast Polskich. Zastrzega jednak, że miasto miało do niej prawo.

Inna sprawa, że ustawę uchwalono na szybko co może sugeruje iż jej przyjęcie to ruch polityczny którego celem jest pozyskanie elektoratu. Rząd pracuje nad projektem ustawy mówiącej o przekształceniu użytkowania wieczystego od ponad pół roku . Ustawa ta najprawdopodobniej przejdzie przez głosowanie płynnie i bez zastrzeżeń, co spowoduje że wejdzie ona w życie w ostatnim kwartale tego roku (mowa o 1 października lub 1 listopada). – Warszawa daje natomiast czterokrotnie lepsze warunki przekształcenia niż rząd – zwraca uwagę radca prawny Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Jak wygląda ta ustawa? Właściciele mieszkań czy domów na samorządowych gruntach zobligowane będą wnosić opłatę przekształceniową w wysokości 20 dotychczasowych opłat z tytułu użytkowania (uiszczanych do 31 marca każdego roku). Opłata ta będzie podzielona równo na 20 lat. W lepszej sytuacji znajdą się osoby posiadające nieruchomości na gruntach Skarbu Państwa. Tacy użytkownicy – jeśli zdecydują się na jednorazowe wniesienie opłaty – otrzymają 50-proc. bonifikatę. Ustawowe przekształcenie wyklucza natomiast garaże.

Aby skorzystać z warunków oferowanych przez miasto, należy działać szybko. W ramach ogólnopolskiej ustawy uwłaszczeniowej znajduje się przepis, który może pokrzyżować im szyki i spowodować umorzenie niezakończonych postępowań przekształceniowych prowadzonych na podstawie dotychczasowych przepisów.

Mowa mianowicie o art. 13 projektu. W ślad za nim w stosunku do osób, których prawa użytkowania wieczystego objęte są działaniami ustawy zakładającej powszechne uwłaszczenie, nie stosuje się przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 83 ze zm. – dalej u.p.p.u.w.). Na jego mocy „wszczęte na podstawie tej ustawy postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w tym prawie w prawo własności lub udziału we własności gruntu (…) stają się bezprzedmiotowe”.
To właśnie na podstawie u.p.p.u.w. działała stołeczna rada miasta, uchwalając w czerwcu system bonifikat. Ustawa ta zawiera jeszcze inne korzystne rozwiązanie.

– Na jej podstawie można wystąpić o rozłożenie pięcioprocentowej opłaty, jaką przyjdzie uiścić po uzyskaniu bonifikaty, na raty. Miasto będzie miało obowiązek ten wniosek uwzględnić – wskazuje radca prawny Konrad Płochocki. Zgodnie z art. 4 u.p.p.u.w. opłatę przekształceniową rozkłada się na wniosek użytkownika wieczystego na raty na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat (chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat). Jednakże przy takim rozbiciu nieuiszczone raty podlegać będą oprocentowaniu z zastosowaniem stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Warszawiacy muszą pamiętać, że wniosek będzie prawidłowy jedynie jeśli inni użytkownicy nieruchomości złożą takie same wnioski – ich suma musi wynosić co najmniej połowę uprawnionych do zmiany formy własności. Jeśli nie uzbiera się taka grupa chętnych mieszkańców, może to zablokować cały proces przekształceniowy. – Rozpatrzenie wniosku z reguły nie trwa dłużej niż miesiąc – informuje Płochocki.

Warszawa daje 95% zniżki na uwłaszczenia gruntów

Grzybu

Komentarze