Wielki Quiz Wiedzy o Ursynowie

Wielki Quiz Wiedzy o Ursynowie

Już 3 grudnia (niedziela) br. dzielnica Ursynów zaprasza wszystkich chętnych na podsumowanie roku obchodów jubileuszu 40-lecia Ursynowa w formie WIELKIEGO QUIZU WIEDZY O URSYNOWIE czyli PYTANIA O CZTERDZIESTOLATKA.

Będzie to show ”z przymrużeniem oka” z jedynym w swoim rodzaju Filipem Chajzerem jako prowadzącym.

Quiz odbędzie się 3 grudnia o godzinie 10.30, w sali kinowej nr 12 w Multikinie (al. KEN 60).

Na Wielki Quiz Wiedzy o Ursynowie może przyjść każdy, pod warunkiem, że pojawi się w dniu imprezy w Multikinie na półgodziny wcześniej i zdąży zarejestrować się. Liczba miejsc jest ograniczona – w Quizie weźmie udział tylko pierwsze 270 osób.

Zabawa będzie nie byle jaka, a pytania bardzo różne (ursynowska historia, kultura, geografia, sport i rekreacja, edukacja, ochrona środowiska, dialog społeczny, samorząd) i o różnym stopniu trudności. Będą pytania oczywiste i nieoczywiste. Trzeba też być szybkim, żeby zgłosić się jako pierwszy i udzielić prawidłowej odpowiedzi. Z sali wyłonimy 32 zawodników,. Będą oni w parach, tez na zasadzie kto pierwszy ten lepszy, odpowiadać na pytania. Po kilku rundach poznamy najlepszych – laureatów Quizu.

Będzie fajna zabawa w naprawdę dobrym towarzystwie!

Laureaci dostaną nagrody, a każdy z sali otrzyma sympatyczny drobiazg.

Przyjdź i sprawdź swoją wiedzę o naszej Dzielnicy! Nie będziesz się nudzić, a i z pewnością dowiesz czegoś o czym nie wiedziałeś!

Quiz potrwa nie dłużej niż 2 godziny.

REGULAMIN WIELKIEGO QUIZU WIEDZY O URSYNOWIE
1. Organizatorem wydarzenia WIELKI QUIZ WIEDZY O URSYNOWIE, które dalej zwane jest „Quizem”, jest m.st. Warszawa Dzielnica Ursynów (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Celem Quizu jest popularyzowanie wiedzy o Dzielnicy Ursynów, m.in. o historii, kulturze, geografii, przyrodzie, zainteresowanie dorosłych i młodzieży najbliższą okolicą, jej walorami, ciekawymi miejscami i zakątkami. Ideą przedsięwzięcia jest budowanie lokalnej tożsamości, a także integracja i aktywizacja mieszkańców do uczestnictwa
w przedsięwzięciach ogólnodzielnicowych. Quiz jest podsumowaniem obchodów jubileuszu 40-lecia Ursynowa, a przyjęta konwencja pozwoli na połączenie edukacji
z rozrywką.
3. Quiz odbędzie się w niedzielę 3 grudnia 2017 roku o godzinie 10.30, w sali kinowej nr 12 w Multikinie (Aleja Komisji Edukacji Narodowej 60).
4. Udział w Quizie jest dobrowolny i bezpłatny i jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika zapisów niniejszego regulaminu.
5. W Quizie mogą brać udział wszyscy zainteresowani bez względu na wiek lub miejsce zamieszkania, z wyłączeniem członków Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, pracowników Urzędu Dzielnicy Ursynów biorących udział w przygotowaniach do Quizu oraz osób przygotowujących i konsultujących pytania quizowe. Na udział osób niepełnoletnich zgodę musi wyrazić opiekun prawny, z zachowaniem formy pisemnej.
6. Udział w Quizie weźmie maksymalnie 270 osób, które jako pierwsze zgłoszą się
w miejscu przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt. 3, przed rozpoczęciem Quizu. Urząd Dzielnicy Ursynów nie będzie prowadzić wcześniejszych zapisów.
7. Przebieg Quizu:
• Etap I – eliminacje- mogą w nim wziąć udział wszyscy zebrani w sali Multikina
(max. 270 osób) z wykluczeniem osób, o których mowa w pkt. 5. Do kolejnego etapu przejdą 32 osoby, które poprawnie odpowiedzą na jedno z zadawanych przez prowadzącego pytań, przy czym na każde z nich odpowiadać będzie osoba, która jako pierwsza zgłosi się do odpowiedzi.
• Etap II – biorą w nim udział 32 osoby, a polegać będzie na zadawaniu po jednym pytaniu 16 parom, przy czym na każde z nich odpowiadać będzie osoba, która jako pierwsza zgłosi się do odpowiedzi. W przypadku nieprawidłowej odpowiedzi prowadzący zadawać będzie parze kolejne pytania, aż do wyłonienia zwycięzcy
w każdej z par.
• Etap III – bierze w nim udział 16 osób, czyli 8 par, a polegać będzie na zadawaniu po jednym pytaniu każdej parze, przy czym na każde z nich odpowiadać będzie osoba, która jako pierwsza zgłosi się do odpowiedzi. W przypadku nieprawidłowej odpowiedzi prowadzący zadawać będzie parze kolejne pytania, aż do wyłonienia zwycięzcy w każdej z par.
• Ćwierćfinał – bierze w nim udział 8 osób, czyli 4 pary, a polegać będzie na zadawaniu po jednym pytaniu każdej parze, przy czym na każde z nich odpowiadać będzie osoba, która jako pierwsza zgłosi się do odpowiedzi. W przypadku nieprawidłowej odpowiedzi prowadzący zadawać będzie parze kolejne pytania, aż do wyłonienia zwycięzcy w każdej z par.
• Półfinał – biorą w nim udział 4 osoby, czyli 2 pary, a polegać będzie na zadaniu po
3 pytania każdej parze, przy czym na każde z nich odpowiadać będzie osoba, która jako pierwsza zgłosi się do odpowiedzi. W przypadku niewyłonienia zwycięzcy prowadzący zadawać będzie parze kolejne pytania, aż do wyłonienia zwycięzcy
w każdej z par. Zwycięży osoba, która jako pierwsza udzieli prawidłowej odpowiedzi na większą liczbę pytań.
• Finał będzie zmaganiem 2 najlepszych osób – 1 pary, w którym padnie 5 pytań.
W przypadku niewyłonienia zwycięzcy prowadzący zadawać będzie kolejne pytania, aż do wyłonienia zwycięzcy. Zwycięzcą będzie osoba, która jako pierwsza udzieli więcej prawidłowych odpowiedzi.
8. Pary, o których mowa w etapach II, III, ćwierćfinale i półfinale dobierane będą przez prowadzącego.
9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy, bezpośrednio po jej zakończeniu i ustaleniu przez Organizatora wyniku Quizu. Jeżeli z wygraną będzie wiązać się obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, wydanie nagrody nastąpi po wpłaceniu przez uczestnika na rzecz organizatora kwoty odpowiadającej równowartością kwocie podatku, którą Organizator będzie zobowiązany wpłacić do Urzędu Skarbowego oraz po podaniu przez uczestnika danych umożliwiających dopełnienie przez Organizatora obowiązku podatkowego.
10. Za wygraną w Quizie zostaną przyznane nagrody rzeczowe:
• I miejsce – o wartości od 600 zł do 700 zł
• II miejsce – o wartości od 500 zł do 600 zł
• III miejsce – o wartości od 400 zł do 500 zł
• IV miejsce – o wartości od 300 zł do 400 zł.
• uczestnicy, którzy zakwalifikowali się etapu II i dalszych Quizu (max. 28 osób) otrzymają nagrody pocieszenia w postaci zestawów gadżetów promocyjnych Dzielnicy Ursynów
• wszyscy pozostali uczestnicy Quizu otrzymają po zakończeniu Quizu po drobnym gadżecie promocyjnym Dzielnicy Ursynów.
11. Nad prawidłowym przebiegiem Quizu czuwać będą eksperci powołani przez Organizatora.
12. Decyzje ekspertów we wszystkich sprawach dotyczących organizacji i przebiegu Quizu będą ostateczne i wiążące dla jego uczestników. Od decyzji ekspertów nie przysługuje odwołanie.
13. Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa, ulotki, inne) listy laureatów Quizu (uczestników finału).
14. Uczestnicy Quizu wyrażają nieodwołalną zgodę na bezpłatne publikowanie ich danych osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych o Quizie oraz w kampaniach, przedsięwzięciach i wydawnictwach informacyjnych, promocyjnych i prasowych związanych z Quizem lub promocją Dzielnicy.
15. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb Quizu lub w ramach promocji Dzielnicy, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
16. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych, w trybie ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DZ.U. z 2016 r., poz. 1764), jako stanowiących informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy.
17. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Quizem jest Prezydent m.st. Warszawy. Uczestnik Quizu oświadcza, że został poinformowany przez Organizatora, że ma prawo dostępu do swoich danych przetworzonych przez Organizatora oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych Uczestnika Quizu lub jego przedstawiciela prawnego oraz innych danych wymaganych przez regulamin jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania tych danych jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Quizie.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji podanych przez Uczestników.
19. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora i jest wiążąca dla uczestników Quizu.
20. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ursynow.pl oraz urzędowym FB oraz zostanie udostępniony do wglądu w miejscu prowadzenia Quizu, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem.
21. Każda osoba zainteresowana udziałem w Quizie zobowiązana jest podać Organizatorowi, na pół godziny przed rozpoczęciem Quizu w miejscu przedsięwzięcia w formie papierowej, następujące informacje: imię i nazwisko, wiek oraz potwierdzić prawidłowość tych danych własnoręcznym podpisem, a także złożyć oświadczenie o braku przeszkód do udziału w Quizie oraz zapoznać się i zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu. Odmowa udostępnienia danych lub złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub podanie nieprawdziwych danych lub złożenie fałszywego oświadczenia, wyklucza z udziału w Quizie. W imieniu osób niepełnoletnich lub nieposiadających zdolności do czynności prawnych informacje i oświadczenia składa ich przedstawiciel prawny (rodzic, opiekun, kurator).
22. Zalecana wiedza dla chętnych do udziału w Quizie: ursynowska historia, kultura, geografia, sport i rekreacja, edukacja, ochrona środowiska, dialog społeczny, samorząd.
Grzybu

Komentarze