Działasz lokalnie? Organizujesz jakieś inicjatywy? Miasto chce Ci pomóc.

Działasz lokalnie? Organizujesz jakieś inicjatywy? Miasto chce Ci pomóc.

We wtorek, 11 sierpnia, o godz. 17.30 w Warsztacie odbędzie się spotkanie dla mieszkańców działających lokalnie, realizujących pomysły wraz z sąsiadami. Efektem spotkania mają być rekomendacje do otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, który ogłoszony zostanie na jesieni 2015 roku.

Warszawa rozwija się dzięki aktywnym mieszkańcom – ludziom i organizacjom, którzy ożywiają i integrują lokalne społeczności. Miasto chce wspierać rozwój wspólnot lokalnych i zachęcać mieszkańców Warszawy do włączania się we wspólne działania i realizowania oddolnych inicjatyw. Jednym z pomysłów na takie wsparcie jest prowadzenie centrum wspierania lokalności. Działania podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców mają wyjątkową wartość. Konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna, wsparcie dla organizacji pozarządowych, działania w przestrzeni publicznej czy partnerstwa lokalne, to część możliwości, z jakich mogą korzystać warszawiacy.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy samorządu z mieszkańcami, aby wspólnie zrealizować zadanie publiczne na rzecz społeczności lokalnej. Jeżeli mieszkańcy mają pomysł na konkretne, ważne dla swojej okolicy przedsięwzięcie, to mogą złożyć wniosek do Miasta, aby wspólnie ten pomysł zrealizować. Zasady tej współpracy określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz towarzyszące jej zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Informacje o wsparciu dla lokalnych działań mieszkańców Warszawy można znaleźć na stroniewww.inicjatywa.um.warszawa.pl

Miejsca aktywności lokalnej na stałe wpisały się w działania m.st. Warszawy. Zwane są również domami sąsiedzkimi, centrami aktywności czy klubami osiedlowymi. Istniejące miejsca mają różną genezę powstania. Część powstała z inicjatywy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta (domy kultury, ośrodki pomocy społecznej etc), część stworzyły organizacje pozarządowe, a powstanie części zainicjowali mieszkańcy i grupy nieformalne. Niezależnie jednak od tego, kto jest inicjatorem ich powstania, idea funkcjonowania jest podobna: opiera się na dialogu, współpracy i lokalności. Lista warszawskich miejsc aktywności lokalnej.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W stolicy, zarejestrowanych jest blisko 12 000 organizacji pozarządowych, czyli stowarzyszeń i fundacji społecznych tak zwanego III sektora,  złożonych z aktywnych mieszkańców. Są one dla Urzędu m.st. Warszawy są ważnym partnerem – realizują część jego zadań, pomagają w tworzeniu miasta i poszukiwaniu nowych rozwiązań oraz zaspakajania różnych potrzeb mieszkańców. Miasto wspiera wiele ciekawych i godnych naśladowania inicjatyw, zwłaszcza tych lokalnych, realizowanych przez organizacje, poprzez współpracę finansową lub pozafinansową.

Na początku lipca Rada m.st. Warszawy przyjęła Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowychdo roku 2020. Ten ważny dokument jest wieloletnim programem operacyjnym wyznaczającym, na najbliższych kilka lat, kierunki współpracy pomiędzy Miastem a III sektorem. Program wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do roku 2020 oraz w Społeczną Strategię Warszawy.  Ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na wielu płaszczyznach i dotyczy różnych branż. Opisane są w nim formy współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi – zarówno te wskazane w Ustawie, jak i nowatorskie rozwiązania. Dodatkowo w sposób komplementarny potraktowano konieczność wzmacniania i rozwijania zarówno samych organizacji, jak i Urzędu, co stanowić może podstawę do wyznaczania nowych standardów we wzajemnej współpracy.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą „Działaj w swojej okolicy! Inicjatywa lokalna w Warszawie – krok po kroku” oraz nową publikacją Urzędu Miasta w przystępny sposób prezentującą możliwości działania i współdecydowania mieszkańców w swojej okolicy, dzielnicy i mieście. „Niezbędnik aktywnych mieszkańców” dostępny jest w wersji papierowej (do wyczerpania zapasów, w tych miejscach) oraz PDF do ściągnięcia na stronie: http://inicjatywa.um.warszawa.pl/.

Grzybu

Komentarze