Jaki warszawski model obligacji społecznych?

Warszawa opracowuje nowatorski model finansowania usług społecznych w oparciu o zasadę „płatność za rezultaty”. Mechanizm ten to obligacje społeczne, czyli zastosowanie pieniędzy od inwestora do rozwiązania problemu społecznego.

W Polsce jeszcze nie wykorzystywano tego mechanizmu. Na świecie powstało około kilkudziesięciu obligacji społecznych. Najwięcej w Wielkiej Brytanii, gdzie metoda działa od 2010 roku.
– Obligacje społeczne są innowacyjnym rozwiązaniem. Po pierwsze, jest to nowa forma współpracy międzysektorowej – samorządu, organizacji pozarządowych i partnerów prywatnych. Po drugie, tu liczą się efekty. Ale przede wszystkim jest to długofalowa pomoc udzielona osobom z niepełnosprawnościami – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.
Rozpoczynamy konsultacje społeczne warszawskiego modelu obligacji społecznych.

Czym są obligacje społeczne?
„Obligacje” – bo możliwy jest zysk dla inwestora. „Społeczne”, bo dzięki inwestorowi rozwiążemy problem społeczny. Obligacje społeczne to forma wzajemnego zobowiązania, w którym inwestor przekazuje środki na rozwiązanie konkretnego problemu społecznego, a w przypadku osiągnięcia zakładanych rezultatów pieniądze są mu zwracane z bonusem, natomiast w przypadku nieosiągnięcia rezultatów z niewielką stratą.

Problem społeczny
Problemem, który chcemy rozwiązać, jest niska aktywność zawodowa osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Chcemy pokazać, że osoby z niepełnosprawnościami mogą pracować i godnie żyć z zarabianych pieniędzy, zamiast utrzymywać się z bardzo niskiej renty socjalnej. Projekt kierujemy do 50 osób, które zdobyły wykształcenie i pozostaje przed nimi wiele lat życia zawodowego.

Rozwiązanie problemu
Rozwiązanie problemu zamierzamy powierzyć podmiotom/organizacjom pozarządowym, które zajmują się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami i mają bogate doświadczenie łączenia osób z niepełnosprawnościami i pracodawców. W modelu obligacji społecznych nie będziemy rozliczać z przepracowanych godzin, ale osiągniętych rezultatów. Zasadą jest płatność za rezultaty (podjęcie pracy), a nie zrealizowane działania aktywizujące.

Warszawski model obligacji społecznych
W ramach konkursu na projekty innowacyjne finansowane ze środków unijnych, model obligacji, oprócz Warszawy, tworzą również Gdańsk, województwo małopolskie i województwo dolnośląskie.
Model obligacji społecznych dla Warszawy powstawał podczas serii warsztatów i spotkań z interesariuszami, które odbywały się między listopadem 2017 r. a lutym 2018 r. W drugim kwartale 2018 r. złożymy gotowy model w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Jeśli dokument zostanie pozytywnie oceniony, w konkursie II etapu możemy otrzymać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na przetestowanie modelu.
Proponowany model obligacji zakłada współpracę:
1. Miasta stołecznego Warszawy – wskazuje problem społeczny
2. Operatora – pozyskuje środki od inwestora i przekazuje je usługodawcom
3. Usługodawców – podmiotów specjalizujących się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
4. Inwestora – inwestuje środki w rozwiązanie problemu społecznego
5. Ewaluatora – określa, czy rezultat został osiągnięty.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 16 marca 2018 r. w godz. 10.00-15.00 w Centrum Kreatywności, ul. Targowa 56.
Zapraszamy do zapoznania się z opisem modelu i przesłania uwag na adres sib@um.warszawa.pl do 30 marca 2018 r.
Czekamy na uwagi, zarówno na temat działania modelu, opisu grupy docelowej, harmonogramu, czy budżetu.
Więcej informacji o konsultacjach i modelu obligacji społecznych jest tutaj.

Grzybu

Komentarze