Ustawa krajobrazowa podpisana – koniec z paskudnymi reklamami w mieście

Ustawa krajobrazowa podpisana - koniec z paskudnymi reklamami w mieście
fot. UM

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał dziś tzw. ustawę krajobrazową, uchwaloną przez Sejm pod koniec kwietnia br. Przyjęte przepisy pozwolą m.in. na uporządkowanie kwestii obecności reklam w przestrzeni publicznej stolicy i innych polskich miast.

Ten podpis wieńczy wieloletnie starania samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych i stanowi ważny krok na drodze do wprowadzenia w naszym kraju europejskich standardów zarządzania przestrzenią publiczną. Dostajemy skuteczne narzędzia pozwalające nam na ograniczenie panującej dziś anarchii reklamowej. Oczekiwania mieszkańców stolicy w tym zakresie są bardzo duże – dlatego naszym priorytetem będzie jak najszybsze opracowanie odpowiednich regulacji i zaproponowanie ich przyjęcia radzie miasta. Myślę, że w perspektywie dwóch-trzech lat zaobserwujemy realną poprawę wyglądu naszego miasta – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu został przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP i trafił do Sejmu latem 2013 r. 24 kwietnia ostateczna wersja ustawy, po uwzględnieniu licznych poprawek senatorów, została przyjęta przez posłów.

Ustawa krajobrazowa, daje samorządom konkretne narzędzia do wywierania realnego wpływu na krajobraz. Rady gmin otrzymują możliwość uchwalania przepisów dotyczących reklamy zewnętrznej, niezależnych względem planów miejscowych, jak również nakładania stosownych opłat reklamowych za zajmowanie przestrzeni publicznej przez nośniki. Usprawniona została również kwestia egzekucji tych przepisów.

Kary za nielegalne reklamy będą wynosić czterdziestokrotność opłat reklamowych i będą zależały od stawek ustalonych przez gminy. Kary w pierwszej kolejności nakładane będą na podmioty, które umieściły reklamę, a jeśli ustalenie tego będzie niemożliwe ukarani będą właściciele nieruchomości, na których znajdują się nielegalne reklamy.

Ustawa wejdzie w życie w dniu 11 września 2015 r.

Warszawa bardzo aktywnie uczestniczyła w procesie powstawania tej ustawy. W lipcu 2014 r. Prezydent m.st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała się pod listem do parlamentu RP o podjęcie stosownych kroków na poziomie ustawowym. Brała również czynny udział przy pracach nad poprawkami. Prezydent m.st. Warszawy sformułowała uwagi do ustawy, które zostały przekazane senatorom oraz prezydentom największych miast Polskich, a gdy te zostały wprowadzone, wystosowała pisma do wszystkich posłów na Sejm, apelując o ich przyjęcie.

Warto przypomnieć, że Warszawa była jednym z pierwszych miast w Polsce, które  wprowadziło własne uregulowania dotyczące reklamy (zarządzenie Prezydenta Nr 961/2007 z 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych wskazań umieszczania reklam i informacji wizualnej w Warszawie).

Miasto korzystając z już dostępnych narzędzi konsekwentnie porządkuje własne tereny, usuwając reklamy z placówek szkolnych, optymalizuje przepisy w przyjmowanych planach miejscowych i wprowadza zmiany w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju m.st. Warszawy, zacieśnia współpracę z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego i przeprowadza audyty reklamowe na wybranych terenach.

Po wejściu w życie ustawy krajobrazowej skupi się na przygotowaniu odpowiednich regulacji gminnych. Priorytetem będzie uporządkowanie i ujednolicenie kwestii nośników reklamowych w mieście i eliminacja niektórych typów reklam z terenów zabytkowych, terenów zieleni i terenów o funkcji jedynie mieszkaniowej. Uporządkowana zostanie również kwestia szyldów reklamowych – miasto przygotowuje już w tej sprawie specjalny przewodnik dla przedsiębiorców.

Grzybu

Komentarze