Wybory parlamentarne 2015 – głosowanie korespondencyjne

Wybory parlamentarne 2015 - głosowanie korespondencyjne

W wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na 25 października br, każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar ten mieszkaniec powinien zgłosić w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, do poniedziałku, 12 października.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie dzielnicy, w której wpisany jest do rejestru wyborców do dnia 12 października 2015 r.

Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:

– nazwisko i imię (imiona),
– imię ojca,
– datę urodzenia,
– numer ewidencyjny PESEL,
– oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
– wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie dzielnicy,
– oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej dzielnicy.
W zgłoszeniu wyborca może prosić o przesłanie mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie dzielnicy, w której stale zamieszkuje.

Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłaszać do swoich urzędów dzielnic, w godzinach ich pracy.

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu dzielnicy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie (aż do ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów) będzie możliwy do odebrania w urzędzie dzielnicy (w godzinach pracy urzędu).

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy www.bip.warszawa.pl

źródło: um.warszawa.pl
Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze