Wybory parlamentarne 2015 – głosowanie przez pełnomocnika

Wybory parlamentarne 2015 - głosowanie przez pełnomocnika

Osoby niepełnosprawne oraz te, które najpóźniej w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP ukończą 75 lat, mogą głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć w swojej dzielnicy, najpóźniej do 16 października.

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy:

 • najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,
 • posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.),
 • posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o zaliczeniu do I i II gruру inwalidów.

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w:

 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
 • domach studenckich i ich zespołach,
 • oraz wyborcy głosujący korespondencyjnie.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej dzielnicy, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania oraz kandydaci na posłów i senatorów.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania składa się w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (wpisania do stałego rejestru wyborców) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, w godzinach pracy urzędów.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa,
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej dzielnicy co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze dzielnicy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawywww.bip.warszawa.pl

źródło: um.waw.pl
Grzybu

Komentarze