Rada m.st. Warszawy przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku” skierowany będzie głównie na psy i koty, gdyż skala bezdomności tych zwierząt jest największa.

We wprowadzeniu do przyjętej uchwały bezdomność zwierząt zdefiniowana jest jako zjawisko społeczne, którego głównymi przyczynami są m.in. niekontrolowane rozmnażanie zwierząt, porzucanie zwierząt przez właścicieli, łatwość pozyskiwania zwierząt, a także brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, przede wszystkim sterylizacji i kastracji.

W Warszawie przyjęto określone działania, których celem jest zapobieganie zjawisku bezdomności zwierząt. Są to wymienione w programie:

  • elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów,
  • pozbawienie możliwości rozmnażania poprzez sterylizację i kastrację,
  • sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, m.in. ich dokarmianie,
  • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

Elektroniczne znakowanie zwierząt
Jedną z podstawowych metod zapobiegania bezdomności zwierząt, podobnie jak w ubiegłych latach, będzie elektroniczne znakowanie. Akcja ta realizowana będzie dwutorowo. Po pierwsze, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie (ul. Paluch 2) będzie odpowiedzialne za czipowanie wszystkich bezdomnych zwierząt, które do niego trafią. Po drugie, w 2017 roku, prowadzona będzie również akcja bezpłatnego czipowania psów i kotów, których właściciele mieszkają na terenie Warszawy, a także bezdomnych psów i kotów z terenu Warszawy, znajdujących się pod opieką organizacji pozarządowych. Akcję tę koordynuje Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Obecnie trwa wybór lecznic, które będą wykonywać znakowanie.

W obu powyższych sytuacjach dane o zaczipowanych zwierzętach wprowadzane będą do Międzynarodowej Bazy Safe-Animal zrzeszonej w European Pet Network, co pozwoli na szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt.

W 2016 roku zaczipowano 4793 psy i koty, a od początku akcji elektronicznemu znakowaniu poddano już 88 tysięcy zwierząt.

Zapobieganie niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt
Równolegle z elektronicznym znakowaniem, prowadzona będzie również akcja sterylizacji i kastracji psów i kotów. Po niespełna rocznej przerwie zabiegi te ponownie będą mogły być wykonywane u zwierząt właścicielskich. Sterylizacja i kastracja czworonogów to najskuteczniejsza metoda zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu się zwierząt, dlatego też m.st. Warszawa, jak w ubiegłych latach, w całości pokrywa koszty zabiegów.

U zwierząt bezdomnych, zabiegi sterylizacji i kastracji, obligatoryjnie będzie przeprowadzać Schronisko „Na Paluchu”.

Opieka nad kotami wolno żyjącymi
W Warszawie w 2016 roku zarejestrowanych było ponad 29 tysięcy kotów wolno żyjących. Koty te żyją w stanie dzikim, w otoczeniu człowieka i są bardzo ważnym elementem ekosystemu miejskiego. Bytują głownie w piwnicach budynków mieszkalnych, a ich obecność w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni.

Należy podkreślić, że koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego też nie należy ich wyłapywać ani wywozić. Prezydent m.st. Warszawy apeluje do zarządców budynków, administratorów, nieruchomości i wszystkich warszawiaków o wsparcie dla tych zwierząt, poprzez umożliwienie im stałego, swobodnego dostępu do piwnic, które są ich głównym schronieniem w mieście.

W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, m.st. Warszawa finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji oraz leczenie tych zwierząt. Ponadto kontynuowana będzie akcja dokarmiania. Tylko w 2016 roku w celu dokarmiania kotów wolno żyjących zakupiono ponad 244 tys. kg karmy – ponad 97,5 tys. kg pokarmu suchego i 146,5 tys. kg mokrego.

Rozpowszechnianie idei adopcji
Ważną rolę w ograniczaniu zjawiska bezdomności psów i kotów jest rozpowszechnianie idei adopcji. Szczególne zadanie przypada tutaj Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, które aktywnie poszukuje domów dla swoich podopiecznych.

Właśnie dzięki takim akcjom jak „Adoptuj warszawiaka”, która ma już na swoim koncie trzy edycje, a także intensywne działania m.in. w mediach społecznościowych, w ciągu ostatnich dwóch lat liczba psów przebywających „Na Paluchu” zmniejszyła się o blisko 550.

Grzybu

Komentarze