Jak głosować w Warszawie bez zameldowania

Wybory parlamentarne 2015 - głosowanie korespondencyjne

Mieszkasz w Warszawie, ale nie masz tutaj meldunku? A może mieszkasz tu na co dzień, ale jesteś obywatelem innego kraju Unii Europejskiej? Jeśli chcesz głosować w Warszawie – złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (patrz: Pliki do pobrania).
 2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkiwania lub przebywania.
 3. Decyzję możesz odebrać osobiście lub zostanie ona wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Więcej o wyborach: www.wybory.um.warszawa.pl

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (patrz: Pliki do pobrania).
 2. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (+ kserokopia tego dokumentu).
 4. Dokument potwierdzający fakt zamieszkania w Warszawie. Przykładowe dokumenty potwierdzające to:
 • oświadczenia właściciela lokalu,
 • umowa najmu/użyczenia lokalu,
 • jeśli płacisz podatki w Warszawie – pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym (pieczątka wpływu do US lub potwierdzenie nadania na poczcie) lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) – jeśli złożyłeś PIT przez internet,
 • rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawiony na Twoje dane i adres lokalu w Warszawie, w którym mieszkasz,
 • umowa na media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) zawarta z Tobą i zawierająca adres lokalu w Warszawie, w którym mieszkasz,
 • umowa lub rachunek na usługę nie związaną bezpośrednio z lokalem np. abonament na telefon komórkowy, zawierający Twoje dane oraz adres lokalu w Warszawie, w którym mieszkasz,
 • jeśli jesteś właścicielem lokalu, ale nie jesteś w nim zameldowany możesz:
 • przedstawić akt własności – jeśli jest to lokal spółdzielczy własnościowy lub gdy lokal nie ma założonej księgi wieczystej lub też gdy trwa postepowanie o wpis do Rejestru Ksiąg Wieczystych;
 • jeśli lokal ma założoną księgę wieczystą to wystarczy, że poinformujesz urzędnika, że jesteś właścicielem lokalu. Jeśli podasz numer księgi wieczystej znacznie ułatwi to urzędnikowi wyszukiwanie lokalu w Elektronicznych Księgach Wieczystych.

Prezydent m.st. Warszawy przed wydaniem decyzji jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze Warszawy.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

3 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Wymienione wyżej wymagane dokumenty składają :
 • osoby stale zamieszkałe na obszarze dzielnicy nie posiadające zameldowania na pobyt stały,
 • osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na obszarze dzielnicy,
 • osoby stale zamieszkałe na obszarze dzielnicy pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie dzielnicy.

Obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie dzielnicy.

 1. Wniosek można złożyć w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Sprawdź jak to zrobić.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 754)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316).
Grzybu

Komentarze