Konkurs S3KTOR 2017

Konkurs S3KTOR 2017

Każdego roku organizacje pozarządowe podejmują liczne inicjatywy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Organizowane przez nie akcje i wydarzenia promują między innymi kulturę, aktywny i zdrowy styl życia a także pomoc innym. Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

W roku 2017 na rzecz organizacji pozarządowych m. st. Warszawa przeznaczyło blisko 160 mln złotych – wspierając ich działania, konsultując dokumenty w komisjach dialogu społecznego, a także powierzając im realizację zadań publicznych.

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że akcja, w której chętnie uczestniczymy – piknik rodzinny, festyn czy impreza sportowa – została zorganizowana właśnie przez organizacje pozarządową. Aby pomóc w nagłośnieniu działalności także mniejszych, mniej znanych organizacji, m.st. Warszawa organizuje konkurs promujący działalność organizacji trzeciego sektora – czyli organizacji pozarządowych. Konkurs odbywa się od 2010 r. – do tej pory w jego siedmiu edycjach zgłoszonych przez mieszkańców i organizacje pozarządowe było ponad 900 inicjatyw. Celem konkursu jest promocja warszawskich organizacji pozarządowych wśród mieszkańców stolicy, a wytypowanie najlepszych inicjatyw w danym roku daje szansę na popularyzację działań podejmowanych przez trzeci sektor. Ósma edycja konkursu podobnie, jak ubiegłoroczna przewiduje nagrody finansowe.

Zgodnie z kalendarium konkursu dostępnym na stronie do 16 lutego 2018 roku można zgłosić wybraną inicjatywę do konkursu w kategoriach:

1) S3KTOR Nowatorski – nagroda za nietuzinkowe, twórcze podejście do realizacji zadania. W ramach inicjatywy organizacja powinna zastosować autorskie metody w zakresie realizacji zadań statutowych. Poprzez swoje działania, bazując na własnym dorobku i wypracowanych programach, powinna dotrzeć do odbiorców. Realizując zadania statutowe zakłada się, że osiągnęła pozytywne rezultaty, które są spójne z polityką miasta. Organizacja powinna także zastosować nowatorskie i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów, które mogą stanowić materiał szkoleniowy dla innych organizacji oraz stać się wzorem do naśladowania w przyszłości.

2) S3KTOR Programowy – nagroda za działania realizowane przez organizację pozarządową zbieżne z polityką Miasta i wprost realizujące założenia dokumentów strategicznych
m.st. Warszawy. Podstawą do realizacji inicjatywy były programy strategiczne miasta. Ważne, żeby organizacja wskazała przynajmniej jeden program, który miał kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia całości inicjatywy. Realizowana inicjatywa cechowała się zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności. Realizator inicjatywy wskazał cel szczegółowy, wskaźniki i osiągnięte rezultaty w odniesieniu do konkretnych zapisów programu, który był podstawą dla realizacji zadania.

3) S3KTOR Aktywizujący – nagroda za działania aktywizujące różne środowiska. Organizacja szczegółowo określa grupę odbiorców, którzy uczestniczyli w realizacji zadania. W opisie należy uwzględnić metodykę naboru uczestników i oddźwięk społeczny oraz to jaki wpływ miała inicjatywa na dotychczas uśpione sfery życia społeczności, w której była realizowana. W opisie należy również wskazać jakie było zaangażowanie uczestników w prowadzeniu przedsięwzięcia, osiągnięte, mierzalne i niemierzalne rezultaty działań integracyjnych np. liczbę wolontariuszy uczestniczących w realizacji zadania, pozyskanych partnerów, w tym inne organizacje pozarządowe lub grupy społeczne.

4) Nagroda Za całokształt Grand S3KTOR – specjalna nagroda zostanie przyznana również przez partnera konkursu portal Warszawa.ngo.pl. Z kolei warszawiacy wybiorą inicjatywę, która otrzyma Nagrodę Mieszkańców.

Do konkursu w trzech kategoriach podstawowych mogą być zgłaszane inicjatywy, które spełniają następujące warunki:

1. Realizowane były w 2017 roku, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia
oraz zakończenia (czyli również projekty wieloletnie), za wyjątkiem inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu;
2. Realizatorem były organizacje pozarządowe;
3. Realizowane były na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

W przypadku inicjatyw wieloletnich oceniany będzie wyodrębniony etap danego projektu, realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
Jedna osoba może zgłosić do konkursu kilka inicjatyw. Możliwe jest także zgłoszenie do konkursu więcej niż jednej inicjatywy danej organizacji pozarządowej – każda z nich będzie oceniana odrębnie.
By zgłosić inicjatywę wystarczy wypełnić i podpisać Kartę zgłoszenia inicjatywy i dostarczyć ją osobiście, drogą pocztową lub mailowo (ngo@um.warszawa.pl) do Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa).

Wzór Karty zgłoszenia inicjatywy oraz Karty zgłoszenia w kategorii Za całokształt Grand S3KTOR, w tym szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie.

W ostatniej edycji konkursu S3KTOR, spośród zgłoszonych inicjatyw, Kapituła konkursowa wybrała zwycięzców w trzech kategoriach podstawowych: S3KTOR Nowatorski, S3KTOR Programowy i S3KTOR Aktywizujący. Zwycięzcy w tych kategoriach otrzymali nagrody po 5 000 zł. Laureata nagrody Za Całokształt Grand S3KTOR wskazała Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego, który otrzymał nagrodę w kwocie 15 000 zł. Mieszkańcy Warszawy oddali ponad 2500 głosów i przyznali Nagrodę Mieszkańców, której fundatorem były Tramwaje Warszawskie. Pełną informację o laureatach konkursu można znaleźć w raporcie na stronie.

źródło: um.warszawa.pl
Grzybu

Komentarze