Coraz lepsze powietrze w Warszawie

Coraz lepsze powietrze w Warszawie

Warszawa od lat konsekwentnie podnosi standardy i wkłada wiele pracy by być miastem czystym i ekologicznym. Zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej to tylko jeden ze sposób na poprawę jakości powietrza w stolicy. Problemem pozostają pyły wytwarzane przez indywidualne źródła ciepła.

Modernizacja taboru komunikacji miejskiej jest jednym ze sposobów na obniżenie ilości zanieczyszczeń powierza. W Warszawie największy udział w emisji do powietrza ma transport samochodowy, dlatego też poprzez zakup nowoczesnych autobusów, tramwajów i pociągów staramy się zadbać nie tylko ekonomię i komfort pasażerów, ale także o ekologię.

W ciągu ostatnich dziewięciu lat na stołeczne ulice wyjechało ponad 928 nowych autobusów, 247 tramwajów i 28 pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej. Nowoczesne, niskopodłogowe i ekologiczne pojazdy zastąpiły przestarzałe Ikarusy i tramwaje typu 13N popularnie zwane „parówkami”. Zakupiono również 35 nowoczesnych pociągów Inspiro do obsługi metra.

Podwyższone stężenia zanieczyszczeń pyłowych notowane są w ostatnich dniach nie tylko w Warszawie, ale w całym województwie mazowieckim. Przyczyną tego zjawiska jest rozpoczęcie sezonu grzewczego, a także niekorzystne warunki meteorologiczne.

Rozpoczęcie sezonu grzewczego stało się przyczyną zwiększonej emisji pyłów wytwarzanych przez indywidualne źródła ciepła – przede wszystkim kotły opalane węglem. Dodatkowo sytuację pogarszają niekorzystne warunki meteorologiczne, tj. słaby wiatr oraz brak opadów.

Wprawdzie w Warszawie tego typu źródeł emisji jest stosunkowo niewiele (ze względu na dobrze rozwiniętą sieć ciepłowniczą), ale zanieczyszczenia napływające z obszarów otaczających miasto. Jak pokazują dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie udział pyłów spoza stolicy w stężeniu średniorocznym wynosi prawie 60%. Jest to wartość średnia dla roku – w sezonie grzewczym jest znacznie wyższa.

Źródło: WIOŚ w Warszawie

W Warszawie największy udział w emisji do powietrza ma transport samochodowy. Charakterystycznym zanieczyszczeniem pochodzącym z transportu jest dwutlenek azotu – obecnie jego stężenie jest niskie.

W przypadku przekroczenia poziomów szkodliwych substancji w powietrzu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), zgodnie z planami działań krótkoterminowych stanowiących część programów ochrony powietrza (uchwały Sejmiku Województwa Mazowickiego), ogłaszany jest alert. Decyzję o ogłoszeniu alertu, na podstawie informacji przekazanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, podejmuje Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Należy podkreślić, że w przypadku pyłu zawieszonego PM2,5 w rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu określono jedynie poziom dopuszczalny uśredniony dla roku. W związku z tym, w przypadku występowania krótkotrwałych okresów z podwyższonymi stężeniami tej substancji  nie można mówić o przekroczeniach poziomu dopuszczalnego.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że na stronie WIOŚ został opublikowany materiał poświęcony aplikacjom prezentującym dane o jakości powietrza. WIOŚ w Warszawie nie udostępnia wyników pomiarów większości z tych stron i aplikacji oraz nie posiada wiedzy co do sposobu, w jaki dane z wojewódzkiego systemu zbierania danych mogą do nich trafiać. Jedną z takich stron jest jest AQICN (http://aqicn.org). Tutaj można zapoznać się z komunikatem WIOŚ w sprawie aplikacji i stron internetowych prezentujących jakość powietrza.

Prezentujemy również film z wypowiedzią Tomasza Klecha, głównego specjalisty z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zrealizowany podczas XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw, które odbyło się w Warszawie 23 października br., poświęcony jakości powietrza w stolicy:

źródło: UM

 

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze